Метою проведення навчальної практики є набуття студентами практичних навичок в об’єктно-орієнтованого програмування засобами ASP .NET.

Практичні Вид контролю
108 год. залік