Основною метою викладання курсу “Основи аудиту” є засвоєння студентами системи знань щодо організації і методики проведення аудиту діяльності  підприємств різних форм власності, його предмета та методу.

ВМІТИ: Складати програму і план проведення аудиторських перевірок, аналізувати стан бухгалтерського обліку, використовувати в кожній конкретній ситуації комплекс способів і прийомів для здійснення аудиторських перевірок, складати аудиторські висновки.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є посилення загальної еконо­мічної підготовки фахівців з питань:

•        сутності та основ організації й методики здійснення аудиту діяльності господарюючих суб’єктів;

•        методики проведення аудиту грошових коштів і розрахунків;

•        операцій по обліку основних засобів та нематеріальних активів, запасів й трудових ресурсів;

•        організацію і методику аудиту операцій по обліку витрат виробництва, готової продукції та її реалізації;

•        організації і методики проведення аудиту фінансових результатів та фінансового стану підприємства, фондів, резервів;

•        організаційно-методичні засади аудиту фінансової звітності підприємства.