Мета вивчення дисципліни «Соціологія» полягає у формуванні системи знань про основні поняття соціології, історію її становлення у світі та в Україні; усвідомлення сутності соціального життя та соціальної культури суспільства, опанування методиками сучасного соціологічного аналізу суспільних відносин. 
Соціологія являє собою системне вивчення суспільства як реального цілісного організму. Вона допомагає студентам дослідити його структурні елементи, форми, сфери, соціальні інститути.
 У рамках цього курсу велика увага приділяється аналізу соціальної стратифікації, соціокультурної системи суспільства, особистості в системі соціальних зв'язків. Спеціально аналізуються особливості таких соціальних інститутів, як економіка, політика, освіта, сім'я тощо. 

 Основні завдання дисципліни:
 – структурувати основні розділи загальної соціології, дати сучасну оцінку їх змістовному наповненню;
 – висвітлити систему логічно взаємозалежних понять і принципів, за допомогою яких розкривається природа (структура і генезис) тих чи інших соціальних структур, явищ і процесів; – формувати у студентів дослідницькі уміння, досвід роботи з підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами інформації; – стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної праці. 

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
 • специфіку, об'єкт і предмет соціологічного знання; 
 • категорії та закони соціології, 
 • структуру соціології, її функції; 
 • основні напрямки соціологічної думки, класичну і сучасну вітчизняну та світову соціологію; 
 • основний зміст дисципліни, теоретичні та практичні положення для розуміння суспільства і соціальних процесів, способи і види соціальної адаптації. 

 вміти: 
• використовувати організаційно-управлінські здібності в колективі (малій соціальній групі); 
• на основі ґрунтовного, фундаментального знання соціології опановувати самостійний стиль соціомислення, формувати свою власну соціальну/громадянську позицію; 
• володіти соціологічними методами дослідження, розуміти сутність та закономірності соціальних відносин у суспільстві; 
• застосовувати соціологічні методи дослідження у всіх сферах суспільного життя. 
Соціологія допомагає формувати соціальну культуру та соціальний спосіб мислення, а тому є незамінною при підготовці суб'єктів соціальної дійсності до вирішення глобальних завдань, а також у реалізації соціальних і професійних функцій.