Мета вивчення – вивчення основних взаємозв’язків живих організмів та їхніх угрупувань між собою та довкіллям, структури і функціонування надорганізмових систем та наукових принципів раціонального природокористування.

Завдання:

  • засвоїти основні поняття і терміни екології, основні принципи і типи природокористування;

  • застосовувати екологічні знання у справі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

  • вивчення механізму управління процесами природокористування, специфіки використання адміністративних, правових, економічних і виховних важелів впливу на природо користувачів.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

  • пізнавальної – поглиблення та інтеграція знань, набутих студентом в суміжних галузях природничих дисциплін, базуючись на основних принципах, законах та закономірностях екології, доповнення сформованої у студента картини навколишнього світу.

  • практичної - формування навичок управління процесами природокористування, специфіки використання адміністративних, правових, економічних і виховних важелів впливу на природо користувачів.

  • творчої - набуття досвіду власної творчої діяльності, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

  • соціальної – формування екологічного мислення та екологічної свідомості студента.