Метою дисципліни «Облік і оподаткування в малих підприємствах» є формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок ведення бухгалтерського обліку в малих підприємствах.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально організовувати на малих підприємствах бухгалтерський облік і фінансову звітність на підставі застосування спрощеної системи бухгалтерського обліку і оподаткування.

Програму вивчення дисципліни «Облік і оподаткування в малих підприємствах» складено відповідно до місця та значення дисцип­ліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста з спеціальності 071  «Облік і оподаткування».

Основною метою викладання курсу «Облік і оподаткування в малих підприємствах» є засвоєння студентами системи знань щодо організації і методики ведення обліку і оподаткування діяльності  підприємств різних форм власності, його предмета та методу.