Метою викладання навчальної дисципліни "Бази даних" є формування у студентів навичок практичного застосування існуючих систем управління базами даних; використання ефективних моделей забезпечення даних на основі вивчення предметної області, методів аналізу, пошуку та програмування в існуючих систем управління базами даних; знайомство з існуючими системами управління базами даних реляційного типу; забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців у галузі проектування та використання систем управління базами даних.

Об’єктом навчальної дисципліни є безпосередньо сама база даних як ядро банка даних; базові моделі, що лежать в основі сучасних баз даних; мовні засоби спілкування проектувальників та користувачів СКБД; засоби проектування баз даних та сучасні засоби створення клієнтських програмних продуктів, що забезпечують доступ до баз даних.


BazyDanyh.jpgBazyDanyh.jpg