Мета вивчення зарубіжної літератури  – розвиток ключових і предметних компетентностей студентів у процесі читацької діяльності, заохочення студентів до розширення кола читання, осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в сучасному світі, виховання в учнів поваги до культурних надбань свого та інших народів, формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Завдання вивчення зарубіжної літератури:

·         розвиток мотивації до читання творів зарубіжної літератури;

·         поглиблення знань студентів про літературу як мистецтво слова;

·         засвоєння за допомогою художньої літератури історії, культури, моральних та естетичних цінностей інших народів;

·         формування духовного світу студентів, їхніх світоглядних переконань, громадянських якостей;

·         утвердження за допомогою засобів художньої літератури національних і загальнолюдських цінностей;

·         розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати й обстоювати власну думку, вести полеміку, оцінювати життєві явища та виражати ставлення до моральних, суспільних проблем, відображених у класичних і сучасних творах.

·         ведення діалогу із книжкою, досягнення взаєморозуміння й налагодження взаємодії з іншими людьми;

·         вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації українською та іноземними мовами, у світі класичної й сучасної літератури; 

·         розвиток уявлень про вітчизняну перекладацьку школу та внесок її видатних представників.